kaple Panny Marie Einsiedelnské

Stavba svou výjimečnou krásou přitahuje už zdálky pohledy návštěvníků. Nechala ji postavit Franziska Sibylla Augusta, markraběnka Bádenská, po vzoru kaple ve švýcarském Einsiedeln. V roce 1708 v Einsiedeln nabyl řeči její dosud nemluvící syn Ludwig Georg a později se uzdravil i z vážné horečky. Kaple Panny Marie Einsiedelnské v Ostrově tak měla vyjádřit markraběnčinu vděčnost.

Stavba kaple byla realizována v letech 1709-1710 patrně J. M. Sockhem, dvorním stavitelem markrabat bádenských, podle plánů zaslaných opatem kláštera v Einsiedeln. Markraběnka pak získala i kopii mariánské sošky – einsiedelnské „černé“ madony. Vstupní průčelí kaple obrácené k městu je bohatě architektonicky pojednáno: fasáda členěná sloupy a nárožními pilastry, alianční erb nad vstupním portálem vynášený dvojicí andílků, štukové reliéfy (Zvěstování P. Marie, Narození Páně, Smrt P. Marie) nebo plastiky ve vrcholu a po stranách štítu (P. Marie, sv. Benedikt, sv. Maurus). Ke kapli se váže pověst o tom, jak stavitel přelstil samotného ďábla, který mu údajně při stavbě pomáhal.

Vpravo od kaple dále stojí drobná kaple P. Marie Bolestné, součást někdejší křížové cesty.